Obsługujemy płatności przez:
Obsługujemy szybkie płatności DotPay Obsługujemy szybkie płatności Przelewy24
Obsługujemy szybkie płatności PayU Obsługujemy szybkie płatności PayByNet

Szybki kontakt telefoniczny
z administratorem serwera:
+48 607675463
+48 607 67 54 63

 Regulamin usługi: system rezerwacji online e-rezerwacje24.pl

1. Definicje

 1. Ogólne Warunki Umowy, zawarte w tym dokumencie, zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta, przez Operatora,
 2. Operator - jednocześnie właściciel Systemu: POP.PL® - Internetowe Systemy Sieciowe, zarejestrowana pod adresem: ul. Solskiego 21 lokal 3, 52-401 Wrocław. Działalność zgłoszona pod numerem 97846, w dniu 1997-06-16, organ rejestrowy: Prezydent Wrocławia, NIP: 894-002-60-11, REGON: 931049110
 3. Klient jest podmiot zawierający z Operatorem umowę o świadczenie usługi,
 4. Konsument to Klient, który chciałby zawrzeć umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Oprogramowanie (System) - system rezerwacji online e-rezerwacje24.pl.
 6. Baza danych - baza danych zawierająca dane kontaktowe podawane przez Użytkowników w celu realizacji procesu rezerwacji. Baza zgłoszona w GIODO, nr zgłoszenia: 022194/2013, nr księgi: 137099, pod nazwą: "Baza danych kontaktowych klientów systemu rezerwacji turystycznych".
 7. Oferujący - Klient, prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany w systemie, który oferuje do wynajęcia obiekty turystyczne.
 8. Rezerwujący - osoba rezerwująca pobyt w wybranym obiekcie i określonym terminie za pomocą systemu rezerwacji online.
 9. Użytkownicy - Oferujący i Rezerwujący.
 10. Konto to usługa aktywowana przez klienta, dla swojego obiektu turystycznego (obiektu zbiorczego), zawierająca wszelkie dane pozwalające na przeprowadzanie procesu rezerwacji obiektów składowych, np. opisy, cenniki, okresy dostępności, zgłoszone rezerwacje itp. oraz pozwalająca na zarządzanie tymi danymi. Konto jednoznacznie określa niepowtarzalny identyfikator ID,
 11. Obiekt (składowy) - (w tym dokumencie) minimalna cześć zasobów Oferującego, którą można indywidualnie i niezależnie od innych zarezerwować, czyli np. pokój w pensjonacie/hotelu, domek kempingowy, domek letniskowy, stanowisko łowieckie, itp.
 12. Obiekt zbiorczy (główny) - np. apartament, pensjonat, domek letniskowy, hotel, pole kempingowe, łowisko, itp. W obiekcie zbiorczym znajdują się obiekty (składowe): pokoje, domki kempingowe, stanowiska łowieckie, itp.,
 13. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 14. Okres Abonamentowy, to okres czasu na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku. Okres Abonamentowy to maksymalny okres czasu na wykorzystanie parametrów usługi określonych w specyfikacji usługi, jeżeli takie parametry dla danej usługi zostały określone,
 15. Okres testowy, to okres czasu na który usługa udostępniana jest Klientowi bezpłatnie, którego długość określona jest w specyfikacji. Okres testowy nie jest wliczany w okres czasu stanowiący Okres Abonamentowy. Użytkowanie Oprogramowania w okresie testowym, nie wymusza na Kliencie konieczności przedłużenia Abonamentu. W przypadku braku opłaty - konto wygasa, bez konsekwencji.

2. Postanowienia ogólne

 1. Operator nie świadczy usług na rzecz Konsumentów, w rozumieniu aktualnych przepisów prawa RP.
 2. Niniejszy dokument określa zasady korzystania oraz ustalenia porządkowe i zakres odpowiedzialności przy korzystaniu z Systemu Rezerwacji Online e-rezerwacje24.pl, zwanego dalej Systemem i działającym m.in. pod adresem https://www.e-rezerwacje24.pl.
 3. Znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu jest konieczna, aby korzystać z usług Operatora. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tego dokumentu i akceptuje go bez zastrzeżeń,
 4. Operator udostępnia Oferującym i Rezerwującym, w dobrej wierze, na zasadach opisanych w tym dokumencie, System mający na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu rezerwacji online obiektu turystycznego lub rezerwacji online łowiska,

3. Prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych w elektronicznej bazie danych, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz umożliwienia ich właścicielom: wglądu, poprawiania lub usuwania tych danych.
 2. Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne.
 3. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Operator, dbając o bezpieczeństwo danych, zapewnia łączność z systemem e-rezerwacji, wymuszanym połączeniem szyfrowanym SSL, o wysokim poziomie szyfrowania AES-256 (256-bitów), co uniemożliwia podsłuchanie, jakichkolwiek danych, podawanych/przesyłanych przez użytkowników systemu rezerwacji online.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert publikowanych w Systemie.
 6. Operator ma prawo uniemożliwić (zablokować/usunąć konto) korzystanie z Systemu, Użytkownikom łamiącym postanowienia tego Regulaminu, w inny sposób działającym na szkodę Operatora, zakłócającym prawidłowe działanie systemu rezerwacji online lub w przypadku stwierdzenia podania przez Oferującego, nieprawdziwych danych w "Ustawieniach globalnych" lub danych wprowadzających w błąd Rezerwujących.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji oprogramowania, oraz za ew. spory mogące wyniknąć ze składania ofert przez Oferujących lub ich przyjmowania przez Rezerwujących, ew. innych operacji dokonywanych przez strony (Użytkowników) w Systemie. Nie będzie też uczestniczył w rozstrzyganiu tych sporów.
 8. Oprogramowanie jest ciągle modernizowane i może zawierać błędy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Klienta związane z użytkowaniem Oprogramowania zawierającego błędy. Operator zobowiązuje się reagować na zgłoszenia o błędach i korygować te błędy w najkrótszym możliwym czasie. Błędy i sugestie dotyczące pracy Systemu, należy zgłaszać wyłącznie przez formularz kontaktowy dostępny na stronach www.e-rezerwacje24.pl.
 9. Operator zobowiązuje się do stałego świadczenia usług w okresie opłaconego przez klienta abonamentu.
 10. O wszelkich ewentualnych przerwach w dostępie do usług, Oferujący zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem, drogą elektroniczną na adres kontaktowy, podany w panelu zarządzania.
 11. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności za którą Operator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,
  • utraconych przez Klienta korzyści,
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona,
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  • skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,
  • skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Operatora,
  • skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
  • niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.
 12. Odpowiedzialność Operatora względem Oferującego, w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą, jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usług.
 13. Operator, w ramach usługi, udostępnia Oferującemu oprogramowanie systemu rezerwacji. Operator wyraża zgodę na osadzanie (udostępnianie) mechanizmów (funkcjonalności) otrzymanych od Operatora, w zasobach (stronach www) Oferującego, z zastrzeżeniem, że Oferujący robi to, na własną odpowiedzialność.

4. Prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności Użytkowników

 1. Użytkownik deklaruje, że dane wprowadzane przez niego, do Systemu, są zgodne z prawdą.
 2. Oferujący zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Rezerwujących.
 3. Oferujący zobowiązuje się chronić nadany mu identyfikator ID oraz ustalone przez siebie hasło dostępu do Systemu, przed dostępem osób trzecich. Hasło należy zmieniać okresowo. W przypadku ujawnienia ID i hasła osobom trzecim, całą odpowiedzialność za działania osób trzecich w Systemie, posługujących się ujawnionym ID i hasłem, ponosi Oferujący.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści, za pomocą Oprogramowania dostarczonego przez Operatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 i późn. zm.).
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta lub dokonywania rezerwacji, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i późn. zm.).
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

5. Rejestracja konta oraz publikowanie ofert

 1. Oferujący, rejestrując konto w systemie, oświadcza, że nie występuje jako Konsument, w rozumieniu aktualnych przepisów prawa RP.
 2. Oferujący zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, Operator ma prawo usunąć konto wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego konta. Przed wypowiedzeniem umów Operator wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie, na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Administracyjnym.
 3. Proces rezerwowania obiektów nie wymaga od Rezerwujących rejestracji, a tylko podania, w formularzu rezerwacji, niezbędnych danych pozwalających zidentyfikować Rezerwującego.
 4. Aby dodać ofertę obiektu zbiorczego, należy zarejestrować się w Systemie.
 5. Rejestracja konta w systemie, następuje za pośrednictwem strony dostępnej w Internecie pod adresem: https://www.e-rezerwacje24.pl/admin/.
 6. Jeden obiekt zbiorczy (pensjonat, hotel, domek letniskowy, itp.) może mieć w systemie tylko jeden profil (konto).
 7. Oferujący posiada pełną kontrolę nad treścią swojej oferty, za pomocą Panelu Administracyjnego dostępnego pod adresem https://www.e-rezerwacje24.pl/admin/
 8. Nieznajomość działania Systemu, nie zwalnia Oferującego z konsekwencji opublikowania niewłaściwej oferty.
 9. Oferujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść oferty, którą opublikował za pośrednictwem Systemu, Rezerwujący zaś, za ewentualne przyjęcie tej oferty wraz z dalszymi konsekwencjami tego zdarzenia.
 10. Przyjęcie oferty polega na zgłoszeniu rezerwacji oraz przesłaniu określonej przez Oferującego, zaliczki/zadatku lub wg innych warunków wynikających z regulaminów obiektów, publikowanych przez Oferującego, a w przypadku braku takich regulaminów, z postanowień prawa obowiązującego w RP.
 11. Dokonanie zgłoszenia rezerwacji, bez potwierdzenia zaliczką/zadatkiem, nie powoduje zobowiązania Rezerwującego wobec Oferującego, chyba, że inaczej stanowi regulamin obiektu.

6. Warunki finansowe dla Oferujących (właścicieli obiektów)

 1. Bezpłatny okres testowy trwa 10 dni od daty rejestracji i nie powoduje zobowiązania kontynuacji korzystania z usług Operatora.
 2. Przedłużenie okresu abonamentu na kolejny rok, polega na zalogowaniu się przez Oferującego, do panelu administracyjnego, określeniu przedłużanych usług, pobraniu faktury proforma w formacie PDF, a następnie jej opłaceniu.
 3. Aby zapobiec zablokowaniu usług, należność za usługi powinna zostać odnotowana na koncie bankowym Operatora, najpóźniej w ostatnim dniu ważności konta.
 4. W momencie odnotowania wpłaty na koncie Operatora, wystawiana jest faktura VAT, na podstawie danych wpisanych przez Oferującego w panelu zarządzania i wysyłana drogą elektroniczną w formacie PDF, na kontaktowy adres e-mail podany w panelu zarządzania. Oferujący zgadza się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 5. W przypadku braku odnotowania wpływu w określonym terminie, usługa jest zawieszana, a po kolejnych 14 dniach, konto usuwane z systemu.
 6. Ewentualne podwyżki lub obniżki cen usług Operatora nie dotyczą konta Oferującego, do końca opłaconego okresu abonamentowego.
 7. Klient uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku, gdy Operator naruszy istotne postanowienia umowy.
 8. Rezygnacja z raz zarejestrowanego (opłaconego) konta, nie powoduje możliwości bezpłatnej rejestracji innego konta w to miejsce.
 9. Konkretne zniżki promocyjne są przyporządkowane do konkretnego obiektu zbiorczego (głównego). Rejestrowanie nowego konta dla obiektu zbiorczego, w celu uzyskania kolejnej zniżki, jest łamaniem regulaminu.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do Operatora w formie pisemnej tradycyjnej lub na adres elektroniczny info@e-rezerwacje24.pl w postaci skanów pism i określać:
  • dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta,
  • usługę, której reklamacja dotyczy,
  • opis nieprawidłowości wg Klienta, co do wskazanej usługi,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.
 3. Operator obowiązany jest udzielić odpowiedzi (w formie elektronicznej) na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez osoby trzecie, Operator przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
 4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi przez Klienta nie będącego Konsumentem, jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

9. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich ewentualnych planowych przerwach w dostępie do Systemu Operator będzie zawiadamiał zarejestrowanych użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, drogą mailową oraz wszystkich Użytkowników, na stronach informacyjnych Systemu: kanał RSS.
 2. Każdy Oferujący ma prawo do ustalenia własnych dodatkowych warunków szczegółowych dotyczących rezerwacji swojego obiektu, jednak takie warunki nie mogą nakładać żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności na Operatora i nie mogą podważać postanowień tego dokumentu.
 3. Oferujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji mailowych od Operatora, dotyczących pracy systemu, zmian, nowości, ofert rozszerzeń, itp.
 4. Regulamin ten może ulegać zmianom w czasie, ze względu ciągłą rozbudowę Systemu, Operator zobowiązuje się powiadamiać zarejestrowanych użytkowników o każdej istotnej zmianie treści Regulaminu oraz wszystkich, za pośrednictwem stron informacyjnych Systemu: kanał RSS.
 5. W przypadku unieważnienia, przez Operatora, którekolwiek z punktów tego Regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.
 6. Do umowy pomiędzy Klientem, a Operatorem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem, a Operatorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny , właściwy dla siedziby Operatora. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Operatora.
 8. Kopiowanie treści serwisu, we fragmentach lub całości, bez zgody Operatora, zabronione.

Tagi: system rezerwacji rezerwacja online PHP MySQL rezerwacja online dla pensjonatu rezerwacja online dla apartamentu